Marathi Shuddha Lekhan | मराठी शुद्धलेखन कसे लिहायचे 2024

Marathi Shuddha Lekhan – मी या पोस्ट मध्ये बरेच असे शब्द लिहिले आहेत ते तुम्हाला  शुद्धलेखन लीहण्यात मधत करेल . जे मराठी व्याकरण मदले मराठी शुद्धलेखन आणि शुद्ध शब्द आहेत.

Marathi Shuddha Lekhan

 

शुद्धलेखन म्हणजे काय? Marathi Shuddha Lekhan

शुद्धलेखन हे म्हणजे सुचलेल्या भाषेतील वर्तनी, वाक्यरचना, व वाक्याचे संरचनात्मक अंशांच्या चुकांची सुधारणा करणे. यामध्ये वर्तनी, वाक्य ढांचे, शब्दचया सर्व्हगुण, विशेषण, क्रियापदे, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्णसंख्येच्या परिमाण, व अन्य भाषांतर तत्वे समाविष्ट केलेली आहेत. असे लेखन शुद्धलेखन म्हणजे भाषांतरातील चुका सुधारणाच्या प्रक्रियेचा अंश आहे.

शुद्धलेखन लेखनविषयक नियम

शुद्धलेखनाच्या लेखनविषयक नियमांची अनुसरण केल्यास, तुम्ही वाक्यरचनेच्या, वर्तनीच्या, व व्याकरणाच्या अंशांमध्ये आपल्या लेखनातील चुका सुधारू शकता. खासगी, खास लेखनातील निम्नप्रमाणे नियम अनुसरण करून तुमचे शुद्धलेखन महत्वाचे आणि प्रभावकारी होईल:

 

1. **वर्तनी:** वर्तनीतील चुके सुधारण्यासाठी शब्दे योग्य अंशांच्या सुचलेल्या रूपांची वापर करा.

 

2. **वाक्यरचना:** वाक्याची संरचना योग्यपणे आणि सुसंगतपणे करा. पूर्ण वाक्य, वाक्यांतरांतर, व वाक्याच्या अंशांमध्ये चुका नको असल्यास सुरक्षित असेल.

 

3. **व्याकरण:** व्याकरणाच्या नियमांची पालन करून वाक्यांचे रचना करा. विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, व अन्य व्याकरणिक घटके योग्यपणे वापरा.

 

4. **संकेतस्थळे वापरा:** वाक्यांतरांतरात, संकेतस्थळांचा वापर करून सुचलेल्या अंशांची नियमित सुधारणा करा.

 

5. **परिपूर्णता:** लेखनातील सुधारणांची परिपूर्णता करण्याच्या दिशेने लक्ष केंद्रित करा. वाक्य आणि शब्दसंख्या, वाक्योच्चारण, व उपयुक्त शब्दांच्या वापरात सुधारणा करा.

 

आपल्या लेखनातील उपायोगिता, स्पष्टता, व प्रभावकारिता वाढविण्यासाठी हे नियम अनुसरण करणे महत्वपूर्ण आहे.

 

शब्द लेखन म्हणजे ?

शब्द लेखन म्हणजे भाषेच्या वापराच्या नियमांनुसार शब्द, वाक्य, विचार इत्यादीचे संरचनीकरण करणे. यात्रेच्या दृष्टीकोनातून, शब्द लेखन हे योग्य शब्दरचना, योग्य वाक्यरचना, विचारांच्या सुचलेल्या आणि सुसंगतपणे संकेतस्थळांचा वापर करण्यात आनंदित करणारी प्रक्रिया आहे. शब्द लेखनाच्या विविध रूपांमध्ये लघुकथा, कादंबकथा, लघुनिबंध, प्रेमकविता, वैयक्तिक वृत्तपत्रिका इत्यादी समाविष्ट आहेत.

माझी शाळा निबंध मराठी” हिथे जावून तुम्ही बगु शकता की मी कशा प्रकारे लिहिले आहे ते.

 

शुद्ध अशुद्ध शब्द मराठी  | Shudh shabd marathi

 

sr अशुद्ध शुद्ध
1 दृडमूल दृढमूल
2 दुषणीय दूषणीय
3 दूरीत दुरित
4 दुष्टीकोन दृष्टिकोन
5 दवितिया द्वितीया
6 दुष्टिगोचर दृष्टिगोचर
7 दुरावस्था दुरवस्था
8 द्रवीड द्रविड
9 द्रविडि द्राविडी
10 दिपावली दीपावली
11 दूर्मिळ दुर्मिळ
12 देहातुन देहातून
13 दिर्घ दीर्घ
14 दुष्टिक्षेप दृष्टिक्षेप
15 द्विपकल्प द्वीपकल्प
16 दशेंद्रीये दशेंद्रिये
17 दुतवास दूतावास
18 दुश्चीन्ह दुश्चिन्ह
19 ध्वनिफित ध्वनिफीत
20 धुमधडाका धूमधडाका
21 धिरोदत्त धीरोदात्त
22 र्धर्म धर्म
23 धुमकेतु धूमकेतू
24 ध्रूव ध्रुव
25 निर्रभ्र निरभ्र
26 नीयूक्त नियुक्त
27 नाविन्य नावीन्य
28 निझर्र निर्झर
29 नीयमित नियमित
30 नीर्भय निर्भय
31 नीष्कलंक निष्कलंक
32 निरद नीरद
33 निलिमा नीलिमा
34 नीर्मल निर्मल
35 नकूल नकुल
36 निती नीती
37 नीर्भीड निर्भीड
38 नितिवंत नीतिवंत
39 निगडीत निगडित
40 नुतनीकरन नूतनीकरण
41 नीष्कारण निष्कारण
42 नदीतिर नदीतीर
43 नीशेधार्ह निषेधार्ह
44 नागरीक नागरिक
45 निसंग नि:संग
46 नीष्कांचन निष्कांचन
47 नीर्जन निर्जन
48 नीरुपण निरूपण
49 नीर्मळ निर्मळ
50 निरिक्षण निरीक्षण
51 नेतृत्वगूण नेतृत्वगुण
52 नीर्मिती निर्मिती
53 नुपूर नूपुर
54 परीपाक परिपाक
55 परिक्षित परीक्षित
56 पूण्य पुण्य
57 प्रतिक्षा प्रतीक्षा
58 पांढरि पांढरी
59 पक्षि पक्षी
60 प्रिती प्रीती
61 परिट परीट
62 प्रतीकार प्रतिकार
63 प्रतीष्ठा प्रतिष्ठा
64 प्रवीण्य प्रावीण्य
65 परीपूर्णता परिपूर्णता
66 परिक्षा परीक्षा
67 पाउलखूणा पाऊलखुणा
68 पूत्र पुत्र
69 पंचांरती पंचारती
70 पवीत्र पवित्र
71 पूष्प पुष्प
72 पांडूरंग पांडुरंग
73 परीनती परिणती
74 पाश्चात्य पाश्चात्त्य
75 पुरस्थिती पूरस्थिती
76 प्राप्तीकर प्राप्तिकर
77 पाणीग्रहण पाणिग्रहण
78 पारितोषीक पारितोषिक
79 प्रदक्षीणा प्रदक्षिणा
80 परीसर परिसर
81 प्राविण्य प्रावीण्य
82 परीच्छेद परिच्छेद
83 प्रस्थावना प्रस्तावना
84 पितांबर पीतांबर
85 प्रतीकूल प्रतिकूल
86 पत्नि पत्नी
87 पारंपारीक पारंपरिक
88 पापभिरु पापभीरू
89 प्रतीनीधी प्रतिनिधी
90 पुजनीय पूजनीय
91 परीशीलन परिशीलन
92 पुनर्वालोकन पुनरवलोकन
93 पाश्चीमात्य पाश्चिमात्य
94 प्रतिश्या प्रतीक्षा
95 प्रतीबंध प्रतिबंध
96 परंतू परंतु
97 परिस्थीति परिस्थिति
98 पाहूणचार पाहुणचार
99 प्रातस्काल प्रात:काल
100 पलिकडे पलीकडे
101 पातीशिल प्रगतिशील
102 पथारि पथारी
103 पुर्वपिठिका पूर्वपीठिका
104 फूले फुले
105 बलिष्ट बलिष्ठ
106 बुद्धीमांदय बुद्धिमांदय
107 बधिर बधीर
108 बहीर्मूख बहिर्मुख
109 भानुदय भानूदय
110 भाउ भाऊ
111 भ्रष्ट्राचार भ्रष्टाचार
112 भीष्मप्रतीज्ञा भीष्मप्रतिज्ञा
113 भुपेंद्र भूपेंद्र
114 माणूसकि माणुसकी
115 मजुर मजूर
116 मनस्थीती मन:स्थिती
117 म्हणुन म्हणून
118 महीना महिना
119 महात्वाचे महत्त्वाचे
120 मागमुस मागमूस
121 महिपाल महीपाल
122 महीना महिना
123 राहाणे राहणे
124 लघुत्तम लघुतम
125 लीपि लिपी
126 वंसत वसंत
127 वैग्यानीक वैज्ञानिक
128 वार्षीक वार्षिक

 

असेच काही बरेच काही शब्द असणार आहे .

काही प्रश्न

मराठी साहित्य महामंडळाने लेखनविषयक किती नियम दिले?

मराठी साहित्य महामंडळाने लेखनविषयक १५ नियम दिलेले आहेत. या नियमांची मदतने विद्यार्थ्यांनी योग्य लेखन कौशल्य विकसित करू शकतात. खासगी, विविध लेखनप्रकारांसाठी हे नियम मार्गदर्शक आहेत.

1. **वर्तनी:** योग्य वर्तनीच्या नियमांची पालन करा.

2. **वाक्यरचना:** वाक्याच्या संरचनेचा पालन करा, व योग्य वाक्य निर्माण करा.

3. **सुंदरता:** लेखनातील सुंदरतेच्या नियमांचा पालन करा.

4. **संकेतस्थळे:** संकेतस्थळांचा उपयोग करून सुधारणा करा.

5. **करके:** क्रियापदांच्या करकांचा उपयोग करा.

6. **उपसर्ग-प्रत्यय:** उपसर्ग आणि प्रत्ययांचा उपयोग करून वाक्यरचना सुधारा.

7. **उपयुक्त शब्दे:** योग्य शब्दे वापरून लेखन मजकूर बनवा.

8. **संक्षिप्तीकरण:** लेखनातील मुख्यत्वपूर्ण विचारांच्या संक्षिप्तपणे प्रस्तुतीकरण करा.

9. **स्पष्टता:** विचार स्पष्टपणे व्यक्त करा.

10. **किंवा-किंवा:** किंवा, किंवा आणि वापरून विचार सुसंगतपणे प्रस्तुत करा.

11. **वैयक्तिकता:** वैयक्तिक दृष्टिकोनातून लेखन करा.

12. **परिपूर्णता:** लेखनातील सुधारणांची परिपूर्णता करणे.

13. **काल, व्यक्ती, वस्त्र, वातावरण:** या घटकांचा योग्यपणे वापरून लेखन करा.

14. **प्रामाणिकता:** विचारांच्या प्रमाणांची निगरानी करून लेखन करा.

15. **प्रेषक-स्थळ:** लेखनाच्या प्रेषक आणि स्थळाच्या दृष्टीकोनातून लेखन करा.

या नियमांच्या मार्गदर्शनाने तुम्हाला योग्य लेखन कौशल्य विकसित होईल.

आणि तुम्हाला अजून ह्याच्या विषाई जाणून घ्यायच असल्यास तुम्ही ह्या वेबसाईट वर जावू शकता

मराठी शुद्धलेखनाचे नियम

वाक्य लिहिताना कोणते नियम पाळले पाहिजेत?

वाक्य लिहिताना योग्य रितीने लिहिण्यासाठी किंवा वाक्यरचनेतील सुधारणासाठी खासगी नियम पाळावे लागते. यहाँ तुम्हाला वाक्य लिहिताना पालावयाच्या महत्वपूर्ण नियमांची किंवा सल्ले दिली आहे:

 

1. **प्रारंभिक आणि मुख्य विचार:** तुमच्या वाक्याच्या प्रारंभीक विचाराच्या सुंदर आणि महत्वपूर्ण अंशाचा उल्लेख करा.

 

2. **वाक्य आकार:** वाक्याच्या आकाराच्या परिमाणाच्या उल्लेखाची निगरानी करा. खासगी, खूप लांब वाक्या सुंदर व व्याकरणिकपणे सहज नसताना वापरणे योग्य आहे.

 

3. **विशेषण आणि क्रिया:** विशेषण आणि क्रियांच्या परिमाणाच्या निगरानी करून वाक्याच्या भावाची परिपूर्णता सुनिश्चित करा.

 

4. **सरल शब्दे:** योग्य शब्दे वापरून सरलपणे वाक्य लिहा. अतिसरल अथवा अतिजटिल शब्दांचा वापर करणे वजनाचे आहे.

 

5. **संकेतस्थळे वापरा:** वाक्यरचनेतील विविधतेचा सुधारण्यासाठी संकेतस्थळांचा उपयोग करा.

 

6. **संक्षिप्तता:** वाक्यातल्या मुख्य विचारांची संक्षिप्तता करा, त्यामुळे वाक्य संचित आणि प्रभावकारी होईल.

 

7. **योग्य प्रकार वापरा:** विभिन्न प्रकारांच्या वाक्यप्रकारांचा वापर करून वाक्यरचनेतील सुंदरता वाढवा.

 

8. **उपयुक्त पुनरावलोकन:** वाक्याच्या परिपूर्णतेच्या दृष्टीकोनातून पुनरावलोकन करून सुधारणा करा.

 

या नियमांच्या मार्गदर्शनाने तुम्हाला सुसंगत आणि प्रभावकारी वाक्य लिहायला मदत होईल.

 

 

जर तुम्हाला आमची ही Marathi Shuddha Lekhan पोस्ट आवडली असल्यास नक्की तुम्ही comment मध्ये सांगा

Leave a Reply