List 1 to 100 Numbers in Marathi | Marathi numbers in words [pdf + chart]

1 to 100 Numbers in Marathi – जर तुम्हाला मराठी भाषा येत असेल तर 1 ते 100 अंक शिकणे सोपे आहे. कोणत्याही भाषेतील संख्या शिकणे संभाषणात खूप मदत करते आणि भाषा अधिक चांगल्या प्रकारे शिकण्याची क्षमता देखील वाढवते.Marathi numbers in words म्हणून जर तुम्ही मराठी शिकू इच्छित असाल, तर 1 ते 100 पर्यंत मराठी अंक शिकणे हा एक चांगला मार्ग आहे. मराठी अंक शिकणे सोपे आहे कारण नावे इंग्रजी भाषेप्रमाणेच अगदी लहान आहेत. चला तर वाचूया की 1 ते 100 अंक वाचण्यासाठी प्रयत्न करूया.

 

Marathi numbers in words

 

Marathi Numbers with Words | 1 to 100 in Marathi

 

मराठी अंक  अक्षरी अंक  इंग्रजीत अंक
एक 1
दोन 2
तीन 3
चार 4
पाच 5
सहा 6
सात 7
आठ 8
नऊ 9
१० दहा 10
११ अकरा 11
१२ बारा 12
१३ तेरा 13
१४ चौदा 14
१५ पंधरा 15
१६ सोळा 16
१७ सतरा 17
१८ अठरा 18
१९ एकोणावीस 19
२० वीस 20
२१ एकवीस 21
२२ बावीस 22
२३ तेवीस 23
२४ चौवीस 24
२५ पंचवीस 25
२६ सव्वीस 26
२७ सत्तावीस 27
२८ अठ्ठावीस 28
२९ एकोणतीस 29
३० तीस 30
३१ एकतीस 31
३२ बत्तीस 32
३३ तेहतीस 33
३४ चौतीस 34
३५ पस्तीस 35
३६ छत्तीस 36
३७ सदतीस 37
३८ अडतीस 38
२५ पंचवीस 25
२६ सव्वीस 26
२७ सत्तावीस 27
२८ अठ्ठावीस 28
२९ एकोणतीस 29
३० तीस 30
३१ एकतीस 31
३२ बत्तीस 32
३३ तेहतीस 33
३४ चौतीस 34
३५ पस्तीस 35
३६ छत्तीस 36
३७ सदतीस 37
३८ अडतीस 38
३९ एकोणचाळीस 39
४० चाळीस 40
४१ एकेचाळीस   41
४२ बेचाळीस 42
४३ त्रचे ाळीस 43
४४ चव्वेचाळीस 44
४५ पंचेचाळीस 45
४६ शेहेचाळीस 46
४७ सत्तेचाळीस 47
४८ अठ्ठेचाळीस 48
४९ एकोणपन्नास 49
५० पन्नास 50
५१ एकावन्न 51
५२ बावन्न 52
५३ त्रेपन्न 53
५४ चोपन्न 54
५५ पंचावन्न 55
५६ छपन्न 56
५७ सत्तावन्न 57
५८ अठ्ठावन्न 58
५९ एकोणसाठ 59
६० साठ 60
६१ एकसष्ट 61
६२ बासष्ट   62
६३ त्रसेष्ट   63
६४ चौसष्ट   64
६५ पासष्ट 65
६६ सहासष्ट 66
६७ सदसष्टु 67
६८ अडुसष्ट 68
६९ एकोणसत्तर 69
७० सत्तर 70
७१ एकाहत्तर 71
७२ बाहत्तर 72
७३ त्र्याहत्तर 73
७४ चौऱ्याहत्तर 74
७५ पंच्याहत्तर 75
७६ शाहत्तर 76
७७ सत्याहत्तर 77
७८ अठ्याहत्तर 78
७९ एकोणऐंशी 79
८० ऐंशी 80
८१ एक्याऐंशी 81
८२ ब्याऐंशी 82
८३ त्र्याऐंशी 83
८४ चौऱ्याऐंशी 84
८५ पंच्याऐंशी 85
८६ शहाऐंशी 86
८७ सत्याऐंशी 87
८८ अठ्याऐंशी 88
८९ एकोणनव्वद 89
९० नव्वद 90
९१ एक्याण्णव 91
९२ ब्याण्णव 92
९३ त्र्याण्णव 93
९४ चौऱ्याण्णव 94
९५ पंच्याण्णव 95
९६ शहाण्णव 96
९७ सत्त्याण्णव 97
९८ अठ्याण्णव 98
९९ नव्याण्णव 99
१०० शंभर 100

 

How do you say marathi numbers in words? marathi numbers in words

1. एक
2. दोन
3. तीन
4. चार
5. पाच
6. सहा
7. सात
8. आठ
9. नऊ
10. दहा
11. अकरा
12. बारा
13. तेरा
14. चौदा
15. पंधरा
16. सोळा
17. सतरा
18. अठरा
19. एकोणीस
20. वीस
21. एकवीस
22. बावीस
23. तेवीस
24. चोवीस
25. पंचवीस
26. सव्वीस
27. सत्तावीस
28. अठ्ठावीस
29. एकोणतीस
30. तीस
31. एकतीस
32. बत्तीस
33. तेहेतीस
34. चौतीस
35. पस्तीस
36. छत्तीस
37. सदतीस
38. अडतीस
39. एकोणचाळीस
40. चाळीस
41. एक्केचळीस
42. बेचळीस
43. त्रेचळीस
44. चव्वेचळीस
45. पंचेचळीस
46. सेहेचळीस
47. सत्तेचळीस
48. अठ्ठेचळीस
49. एकोणपन्नास

How to speak numbers in Marathi?

50. पन्नास
51. एक्कावन्न
52. बावन्न
53. त्रेपन्न
54. चोपन्न
55. पंचावन्न
56. सहावन्न
57. सत्तावन्न
58. अठ्ठावन्न
59. एकोणसाठ
60. साठ
61. एकसष्ठ
62. बासष्ठ
63. त्रेसष्ठ
64. चौसष्ठ
65. पासष्ठ
66. सहासष्ठ
67. सदुसष्ठ
68. अडुसष्ठ
69. एकोणसत्तर
70. सत्तर
71. एक्काहत्तर
72. बाहत्तर
73. त्र्याहत्तर
74. चौर्‍याहत्तर
75. पंचाहत्तर
76. शहात्तर
77. सत्त्याहत्तर
78. अठ्ठ्याहत्तर
79. एकोण ऐंशी
80. ऐंशी

81 – एक्क्याऐंशी 

82 – ब्यावीस
83 – त्र्यावीस
84- चोवीस
85 – पंच्याऐंशी
85 – सद्याऐंशी
86 – अठ्ठ्याऐंशी
87 – एकोणनव्वद
89 – नव्व्याऐंशी
90 – नव्व्याण्णव
91 – एक्क्याण्णव
92 – बाण्णव
93 – त्र्याण्णव
94 – चौऱ्याण्णव
95 – पंच्याण्णव
96 – सद्याण्णव
97 – अठ्ठ्याण्णव
98 – नव्व्याण्णव
99 – नव्व्याऐंशी
100 – शंभर

 

🔗 Marathi To English Barakhadi Chart + PDF | मराठी बाराखडी

 

marathi numbers-1 to 100 in words pdf download

 

FAQ

 

What to say 57 in marathi?

५७.     सत्तावन्न.    57

 

What is 10000 Marathi?

दहा हजार.  ten thousand

 

What is 100000 in words marathi?

एक लाख

 

Adishe rupees in numbers in Marathi

अडिशे. 250

 

तर मित्रांनो तुम्हाला समजले असणार की 1 to 100 Numbers in Marathi आणि Marathi numbers in words याच्या बदल तुम्हाला सगळी माहिती मिळाली असणार.

 

Leave a Comment