Best 1000 hear Daily use English sentences Meaning in marathi | रोज बोलले जाणारे इंग्रजी वाक्य आणि मराठी अर्थ | 2024

1000 Daily use English sentences meaning in Marathi  –  जर तुम्ही English भाषेचे वाक्य मराठी अर्थ शोधत असाल तर  तुम्ही योग्य ठिकाणी आला आहात मी हिथे 1000 हून अधिक sentences लिहिले आहेत जे तुम्हाला कळण्यासारखे आहेत. सामान्य इंग्रजी वाक्यांची यादी त्यांच्या मराठी भाषांतरांसह देऊ शकतो. तथापि, कृपया लक्षात घ्या की काही वाक्यांचे अनेक अर्थ असू शकतात आणि भाषांतरे नेहमी अचूक अर्थ कॅप्चर करू शकत नाहीत. याव्यतिरिक्त, मराठीमध्ये विविध प्रादेशिक बोली आहेत, म्हणून भाषांतरे प्रदेशानुसार थोडीशी बदलू शकतात. येथे वाक्ये आहेत: English sentences in Marathi

 

English sentences meaning in marathi

Daily use Common English sentence meaning in Marathi 

 

How are you? – तुम्ही कसे आहात?

What is your name? – तुमचं नाव काय आहे?

Where are you from? – तुम्ही कुठून आहात?

I love you – माझं तुमचं प्रेम आहे

Thank you – धन्यवाद

Excuse me – क्षमा करा

Sorry – माफ करा

How much does it cost? – त्याचा किंमत किती आहे?

Where is the restroom? – शौचालय कुठे आहे?

 

English sentences meaning in Marathi

 

Hello! – नमस्कार! 

How are you? – तुम्ही कसे आहात?

I’m fine, thank you. – मी ठीक आहे, धन्यवाद. 

What’s your name? – तुझं नाव काय आहे? 

My name is [Name]. – माझं नाव [नाव] आहे. 

Nice to meet you. – तुम्हाला भेटून आनंद झाला.

What do you do for a living? – तुम्ही दररोज रोजगार करता काय? 

I work as a [profession]. – मी [व्यवसाय] म्हणून काम करतो. 

Where are you from? – तुम्ही कुठून आहात? 

I am from [place]. – मी [स्थान] आहे.

Excuse me. – क्षमा करा.

Sorry. – माफ करा. 

Thank you. – धन्यवाद.

You’re welcome. – स्वागत आहे.

Yes. – होय.

No. – नाही. 

Maybe. – कधीही.

Please. – कृपया.

Can you help me? – तुम्हाला मदत करू शकता का? 

I need some help. – मला काही मदतीची आवश्यकता आहे.

I don’t understand. – मला समजलंय नाही.

Can you repeat that? – तुम्ही ते पुन्हा वाचू शकता का? 

I’m sorry, I don’t know. – मला क्षमा करा, मला कळलंय नाही.

Where is the bathroom? – शौचालय कुठे आहे? 

How much does this cost? – हे किती खर्च होते?

What time is it? – वेळ काय आहे?

I love you. – मी तुझ्यावर प्रेम करतो.

I miss you. – मला तुझी आठवण आली आहे.

I need to go. – मला जायचं आहे.

See you later. – नंतर भेटू.

Goodbye. – विचार करा.

Have a nice day. – आपलं दिवस सुंदर असो.

How was your day? – तुमचं दिवस कसं होतंय? 

It’s hot today. – आज दिवस उष्ण आहे.

It’s cold outside. – बाहेर थंड आहे.

What’s your favorite food? – तुमचं आवडतं जेवण काय आहे? 

Why didn’t you call me up? – तू मला फोन का केला नाहीस.

It is doubtful whether he will come or not.  – तो येणार की नाही याबाबत शंकाच आहे.

Get a cup of tea. – एक कप चहा दे.

Anyone can be a mistaken. – कोणाकडून पण चूक होऊ शकते.

Once in a while – एखाद्यावेळेस.

Don’t become lazy. – आळशी बनू नको.

Put on your pant – तुझा पॅंट घालून घे

What will you gain out of this? – तुला यातून काय मिळणार आहे?

He must also very worried. – ते पण खुप परेशानी मध्ये असेल.

Come to the point and tell me what to do. – मुद्द्यावर ये आणि सांग मला काय करायचं ते.

Is That so? – असं आहे का

 

English to marathi sentence translation

 

Why are you so serious. – तू एवढी गंभीर का आहेस.

Don’t threaten me – मला धमकी देऊ नकोस.

Why are you looking so sad. – तू आज इतका दुखी का दिसत आहे.

Was it holiday yesterday? – काल सुट्टी होती का

It’s not a big deal for me – ही माझ्यासाठी काही मोठी गोष्ट नाही.

How can you do this ? – तू असा कसे काय करू शकत.

You kept me waiting for long time. – तू मला खूप वेळ पर्यंत वाट पाहत ठेवली.

He Has folled me – त्याने मला मूर्ख बनवले आहे.

Why did you get so angry. – तुला इतका राग का आला

It doesn’t matter whether it is day or night. – रात्र असो का दिवस काही फरक पडत नाही.

Don’t lie to me. – माझ्यासोबत खोटे बोलू नको.

Tell me more – अजून सांगा.

Are you mad – पागल आहेस का.

This is not the way to talk. – ही बोलण्याची योग्य पद्धत नाही.

Are you Deaf? – बहिरा आहेस का ?

come with me. – माझ्याबरोबर चला.

He is running after me. – तो माझ्या मागे मागे फिरत आहे

Who taught you to cook? – तुला स्वयंपाक कोणी शिकवला?

Anything could happen – काही पण होऊ शकते.

Who gave you permission to do all this – तुला हे सर्व करण्याकरिता कोणी परवानगी दिली.

English sentences Meaning in Marathi

You know what happened yesterday? – तुला माहिती आहे काल काय झालं.

Eat it as if it is were medicine. – औषध समजून खाऊन घे.

Because of her he got a smile on his face. – तिच्यामुळे त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य आले.

Go upstairs, and see what your dog is doing ? – वर जा, आणि पहा तुझा कुत्रा काय करत आहे?

Don’t dare to lie. – खोटे बोलण्याची हिंमत / धाडस करू नको.

Don’t feel bad about his words. – त्याच्या बोलण्याचे वाईट वाटून घेऊ नको.

You wait here until he comes back – तू येते थांब जोपर्यंत तो वापस येत नाही.

She might be back any moment now. – ती आता कोणत्याही क्षणी परत येऊ शकते.

If possible, forget me – होऊ शकेल, तर मला विसरून जा.

Don’t take out your anger on me. – तुझा राग माझ्यावर नको काढू.

What brings you here ? – तुमची कशी काय येणे झाले.

I have been here since my childhood. – मी माझ्या लहानपणापासून इथे आहे.

english sentence meaning in marathi

I will return it to you on Sunday. – मी तुला हे रविवारी वापस करून देईल.

What would happen then?. – तेव्हा / मग काय होईल.?

She will do whatever I tell her.- मी तिला जे सांगेन ते ती करेल.

None of your business. – हे तुझ्या कामाचे नाही.

Are you free? – तू रिकामा आहे का./तुझ्याकडे वेळ आहे का?

I will come after few days. – मी काही दिवसांनंतर वापस येईल.

Not even a single penny is left. – एक पैसाही उरला नाही.

Don’t talk me again – माझ्याशी पुन्हा बोलू नकोस.

Keep it Up to yourself. – ही गोष्ट तुमच्या पर्यंतच मर्यादित राहू दे.

I got a pain in my leg. – माझे पाय दुखू लागले आहे./माझे पाय दुखत आहे.

I am turn 25 years old. – आज मी पंचवीस वर्षाचा झालो आहे.

Have you ever played football.? – तू कधी फुटबॉल खेळला आहेस का?

English sentence meaning in Marathi for class 1.2.3.4.5.6.

Even I don’t know that. – हे तर मला पण माहित नव्हतं.

Did You call me? – तुम्ही मला बोलवले काय?

I am sure that he will get success. – मला खात्री आहे की त्याला यश मिळेल.

Why don’t you come in – तू आत मध्ये का येत नाहीस

Why are you angry with her  – तु तिच्यावर का रागावलेला आहेस.

English sentences Meaning in Marathi

Don’t panic – घाबरू नको.

It’s done. – पूर्ण झाले.

Control yourself. – स्वतःवर नियंत्रण ठेवा.

it will be so. – असेच होईल की

english sentence meaning in marathi

Any Concern to you. – तुझ्याशी काही संबंध.

I will handle her – मी तिला सांभाळून घेईल.

You will have to pay for it. – यासाठी तुम्हाला पैसे मोजावे लागतील.

What next. – पुढे काय.

Nothing can be done now. – आता काहीच होऊ शकत नाही.

Leave alone this matter. – सोडून द्या याला.

Keep in touch. – भेटत राहा.

You messed up – तू गडबड केलीस.

Never mind. – काही हरकत नाही.

You are not a kid anymore. – तू आता काही लहान राहिला नाही.

It’s on me. – ते माझ्यावर आहे.

Have something. – काहीतरी घे

It scrap – हे बकवास आहे.

This is Bullshit. – हे फालतू आहे.

Fill Free. – संकोच करू नको.

Fix that right now. – ते आत्ता च व्यवस्थित/ ठीक कर.

English sentences meaning in Marathi

What brings you here. – इथे कोणत्या कामासाठी आला / इथे कशासाठी आला होता.

Long time no see. – खूप दिवस झाले बघितलं नाही.

Where were you so long. – कुठे होता आत्तापर्यंत.

It’s unreal. – हे खोटे आहे.

There is a no time to think. – विचार करण्यासाठी वेळ नाही आहे.

Why are you so angry. – तू इतक्या रागात का आहे.

There is nothing to say. – बोलण्यासाठी काहीच नाही./ सांगण्यासारखे काहीच नाही.

Our neighbours are fighting again. – आमचे शेजारी पुन्हा भांडत आहेत.

I think the fortune is smiling on me. – असं वाटत आहे भाग्य माझ्यावर मेहेरबान आहे .

I find him boring. – मला तो बोरिंग वाटतो.

How long will you take. – तुला किती वेळ लागेल.

english sentence meaning in marathi

His videos are interesting. – त्याचे व्हिडिओ मनोरंजक आहेत.

I find his behaviour strange. – मला त्याचे वागणे विचित्र वाटते.

I was sick yesterday. – काल मी आजारी होतो.

I don’t know. – मला माहिती नाही./ मला माहित नाही.

My mobile was off. – माझा मोबाईल बंद होता.

 

Daily use english sentences in marathi | English Sentence Meaning In Marathi

I had money. – माझ्याकडे पैसे होते.

I was late. – मला उशीर झाला होता.

Nobody told me. – मला कोणीही सांगितले नाही.

I was at home. – मी घरी होतो.

Please close the door. – कृपया दार बंद करा.

Please close the window. – कृपया खिडकी बंद करा.

Please check again. – कृपया पुन्हा तपासा.

Please try again. – कृपया पुन्हा प्रयत्न करा.

Please try to understand. – कृपया समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.

Please let me know. – कृपया मला कळवा.

Please let us know. – कृपया आम्हाला कळवा.

Please don’t go. – कृपया जाऊ नका.

But why? – पण का?

English sentences meaning in Marathi

But who? – पण कोण?

But how? – पण कसं?

But when? – पण केव्हा?

But where? – पण कुठे?

Then what? – मग काय?

Your mobile number? – तुमचा मोबाइल नंबर?

Your occupation? – तुमचा व्यवसाय?

Any problem? – काही अडचण?

Now or next year? – आता की पुढच्या वर्षी?

Today or tomorrow? – आज की उद्या?.

How claver you are . – तू किती हुशार आहे.

how tall you are – तू किती उंच आहे.

How beautiful she is ! – ती किती सुंदर आहे.

How beautiful this garden is ! – हा किती सुंदर बगीचा आहे.

How difficult it is ! – किती कठीण आहे ते.

How easy it is! – ते किती सोपे आहे.

What a an idea! – काय छान कल्पना आहे.

English sentences meaning in Marathi

How beautiful ! – किती सुंदर.

How sweet! – किती गोड.

He has gone to the market. – ते मार्केट /बाजारात गेले आहेत

Would you prefer a cup of tea.? – आपण एक कप चहा घ्याल काय?

I don’t know exactly when he will come back. – मला माहित नाही कि ते केव्हा येणार.

Don’t go there. – तिथे जाऊ नको

don’t touch it. – त्या स हात लावू नको

don’t keep it there – ते तेथे ठेवू नको नकोस

don’t believe him – त्याच्यावर विश्वास ठेवू नको

don’t tease me – मला चिडवू नकोस

don’t ask me – मला विचारू नकोस

English sentences meaning in Marathi

don’t come with me – माझ्यासोबत येऊ नको

don’t go with him – त्याच्या सोबत जाऊ नको

don’t pull it – ते अाेढू नको

don’t worry – चिंता करू नको

don’t blame me – माझ्यावर आरोप करू नको.

tell me the truth otherwise you shall be punished. – मला सत्य सांग नाही तर तुला शिक्षा केल्या जाईल.

Do an exercise otherwise you will not be healthy. – नियमित व्यायाम करा अन्यथा तुम्ही तंदुरुस्त/दुरुस्त बनणार नाही.

English sentences meaning in Marathi

hurry up otherwise you will miss the bus. – घाई कर नाहीतर तुला बस सापडणार नाही.

Can you tell me how to prepare it – मला तू सांगू शकतो का ते कसे तयार करायचे.

I do an exercise regularly. – मी नियमित व्यायाम करतो

I have breakfast at 8:00 a.m. – मी सकाळी आठ वाजता नाश्ता करतो.

I have go to the office at 10:00 a.m. – मी सकाळी दहा वाजता ऑफिसला जातो

I return home at 10:00 p.m. – मी रात्री दहा वाजता घरी परत येतो.

I go to the market buy bike. – मी गाडीने बाजारात जातो.

I reach there 11:45 a.m. – मी सकाळी अकरा पंचेचाळीस ला तेथे पोहोचतो.

I behave kindly and friendly with all . –मी सर्वांशी दयाळू व प्रेमाने वागतो.

Today he has go to the Nagpur. – आज त्याला नागपूर ला जायचे आहे.

He had submit his document. – त्याला त्याचे कागदपत्र सादर करायचे आहे.

He has to finish his work. – त्याला त्याचे काम पूर्ण करायचे आहे.

English sentences meaning in Marathi

He has a lot of money. – त्याच्याजवळ भरपूर पैसा आहे

he has many friend. –  त्याला भरपूर मित्र आहे

he has no any problem. –  त्याला कोणतीही समस्या नाही.

He has good support of his parents. –  त्याला त्याच्या आई-वडिलांचा चांगला सहकार्य आहे.

he has confidence. –  त्याच्यामध्ये आत्मविश्वास आहे.

He goes to his friend has at evening. –  तो संध्याकाळी त्याच्या मित्रांकडे जातो.

he discuss with them.  – तो त्यांच्याशी चर्चा करतो

he has been studying since morning. –  तू सकाळपासून अभ्यास करीत आहे.

he has been playing for an hour. – तो एका तासापासून खेळत आहे

he has been watching TV for a long time. – तो बऱ्याच वेळेपासून टीव्ही बघत आहे

he has been waiting you for an hour. – तो  तुझी एक तासापासून वाट बघत आहे.

 

English Sentence Meaning In Marathi | Daily use english sentences in marathi.

 

I shall be able to speak English. – मी इंग्रजी बोलू शकेल.

I shall have a wife and children. – मला एक पत्नी आणि मुलं राहतील

I shall have my own house. – माझे स्वतःचे घर राहील

I shall have everything. – माझ्या जवळ प्रत्येक वस्तू राहील

I shall have no problem. – मला कुठलीही समस्या राहणार नाही.

I shall be a rich man. – मी श्रीमंत व्यक्ती बनेल

 

20 English sentences along with their translations in Marathi

 

What is your name? – तुझं नाव काय आहे?

I love you. – माझं तुमचं प्रेम आहे.

Where is the nearest hospital? – सर्वात जवळचे रुग्णालय कुठे आहे?

How are you? – तुम्ही कसे आहात?

Can you help me, please? – कृपया माझी मदत करू शकाल का?

I want to go to the beach. – मला समुद्रकिनारा जायला हवं आहे.

This food is delicious. – हा खाणं खूप स्वादिष्ट आहे.

Where is the restroom? – शौचालय कुठे आहे?

I am sorry. – माफ करा.

English sentence meaning in Marathi

What time is it? – किती वाजलं आहे?

Where can I find a taxi? – मला टॅक्सी कुठे मिळेल?

How much does it cost? – ती किती खर्च होईल?

I don’t understand. – मला समजलं नाही.

Can you repeat that, please? – कृपया ते पुन्हा सांगा.

English sentences meaning in Marathi

English sentence meaning in marathi pdf

 

FAQ

 

How do we say “I love you” in Marathi?English sentences meaning in Marathi

मी तुझ्यावर प्रेम करतो | माझं तुझ्यावर प्रेम आहे.

 

What is the difference between English and Marathi language?

इंग्रजी: इंग्रजी ही जर्मनिक भाषा कुटुंबातील आहे आणि ती इंडो-युरोपियन भाषा गटाचा भाग आहे. इंग्रजी लॅटिन लिपी वापरते, जी रोमन वर्णमालावर आधारित आहे आणि त्यात 26 अक्षरे आहेत.

मराठी: मराठी ही इंडो-आर्यन भाषा आहे आणि ती मोठ्या इंडो-युरोपियन भाषा कुटुंबातील देखील आहे.मराठी देवनागरी लिपी वापरते, जी अबुगिडा आहे (डायक्रिटिकद्वारे दर्शविलेली स्वर असलेली लिपी) आणि स्वर आणि व्यंजनांसह 52 अक्षरे आहेत.

 

What are some common phrases in Marathi?English sentences meaning in Marathi

 

How are you? – तुम्ही कसे आहात?

What is your name? – तुमचं नाव काय आहे?

Where are you from? – तुम्ही कुठून आहात?

I love you – माझं तुमचं प्रेम आहे

Thank you – धन्यवाद

Excuse me – क्षमा करा

Sorry – माफ करा

 

तर मित्रांनो कशी वाटली हि आमची पोस्ट English sentences Meaning in Marathi तुम्ही या पोस्ट मधून काय तरी शिकला की नाही , तुम्ही ज्या शोधात या पोस्ट वर आला असणार ते तुम्हाला गावणार याची मला खात्री आहे.

This Post Has One Comment

  1. Rushikesh S. Chaudhari

    असे वाक्य जे की आपण रोज घरमध्येच वापरतो

Leave a Reply